Kontakt

Kancelář se nachází na ul. Sukova 49/4, ve 4. patře, dveře č. 409.

  • Spojení MHD: tramvají č. 1 na Malinovského náměstí, poté pěšky asi 30 metrů.
  • Autem: můžete zapakovat například v podzemním parkovišti u Janáčkova divadla

Termín konzultace je třeba předem domluvit:

Telefon: 775 611 767

E-mail: info@psycholog-brno.com

Skype: psycholog-brno


Nebo můžete vyplnit kontaktní formulář níže. Když mi do textu zprávy napíšete i své telefonní číslo, zavolám Vám pro snazší a rychlejší domlouvání termínu. 

Informace o zpracování osobních údajů

Kdo Vaše údaje zpracovává:

Vaše údaje zpracovává (tedy jejich správcem je) Mgr. Lenka Daňková, IČO 75370107, e-mail info@psycholog-brno.com, telefon +420 775 611 767.

Proč Vaše údaje zpracovávám:

Vaše osobní údaje, včetně zvláštních kategorií osobních údajů, zpracovávám za účelem plnění smlouvy o poskytnutí psychoterapeutických služeb a konzultací a také za účelem ochrany svých oprávněných zájmů v případě sporu ze smlouvy. Zvláštní kategorie osobních údajů zpracovávám pouze na základě Vašeho souhlasu.

Jaké osobní údaje zpracovávám:

Jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail, zvláštní kategorie osobních údajů (tj. zejména údaje o zdravotním stavu, ale mohou sem patřit i údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filosofickém přesvědčení nebo členství v odborech a údaje o sexuálním životě nebo sexuální orientaci.)

K čemu budu údaje využívat:

Vaše jméno a kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail) využívám ke komunikaci s Vámi, zvláštní kategorie osobních údajů (například údaje o Vašem zdravotním stavu, osobních preferencích, způsobu života apod.) využívám k provádění své práce psychoterapeuta.

Komu dalšímu budou Vaše údaje poskytnuty:

Vaše osobní údaje v případě potřeby sdílím se supervizorem v rámci svého dalšího profesního růstu, abych Vám mohla zajistit ty nejkvalitnější služby. Supervizorovi ovšem neposkytuji Vaše jméno ani kontaktní údaje.

Jak dlouho budu Vaše osobní údaje uchovávat:

Po dobu plnění smlouvy o poskytování služeb a po dobu 3 let od ukončení smlouvy.

Vaše práva:

V souladu s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů máte právo:

  • Kdykoli odvolat udělený souhlas, a to pro každý z účelů zpracování samostatně
  • Vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o Vás zpracovávány
  • Vyžádat si opravdu nebo doplnění svých osobních údajů
  • Žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracování již dále není důvod
  • Žádat omezení zpracování údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování
  • Žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů jinému správci
  • Dostat odpověď na svou žádost adresovanou správci bez zbytečného odkladu
  • Podat stížnost proti tomuto zpracování u Úřadu na ochranu osobních údajů

Ohledně uplatnění svých práv mě můžete kontaktovat na výše uvedeném e-mailu či telefonním čísle.

V Brně dne 6.7.2018